ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014- ფინალური ტური

ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014-ის ფინალური ტური ჩატარდება ელექტრონულად. 20 იანვარს (ქართული ენა, მათემატიკა, ინგლისური ენა, ისტორია, გეოგრაფია და სამოქალაქო განათლება) მოცემული საგნის ტესტები აიტვირთება ჩვენს ვებ-გვერდზე. მონაწილეებს 1 თვე ექნებათ დრო ფინალური ტესტების შესასრულებლად, რომელიც ამოწმებს არა მხოლოდ ფაქტობრივ ცოდნას არამედ მოსწავლის წერით უნარებს, ანალიტიკურ აზროვნებას და ა.შ.

გაითვალისწინეთ, თითოეული საგნის ტესტს აქვს განსაზღვრული გამსვლელი ქულა (მაგ: ინგლისურის 100 ქულიანი ტესტის გამსვლელი ქულაა 20). 20 ქულის ვერ მიღების შემთხვევაში მონაწილე გამოეთიშება კონკურსს.

 

სამოქალაქო განათლების ფინალური ტურისთვის დამხმარე მასალები:

საქართველოს კონსტიტუცია - http://www.parliament.ge/ge/kanonmdebloba/constitution-of-georgia-68

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები - http://css.ge/files/books/Book/raodenobrivi_kvlevis_meTodebis_saxelomzgv.pdf

 

 

მსგავსი სიახლეები