2014 – საგრანტო თანხების განაწილება

2014 წელს აბიტურიენტთა დაფინანსებისათვის გამოყოფილია 9 მლნ. 165 ათასი ლარი.

ინფორმაციის წყარო www.naec.ge
თითოეული ჯგუფისათვის გამოყოფილი თანხის 4 % თანაბრად გადანაწილდება შესაბამისი ჯგუფის არჩევით საგნებზე, ხოლო 96 % გადანაწილდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ყოველი არჩევითი საგნისათვის მოთხოვნილი ადგილების რაოდენობის პროპორციულად.
თანხების განაწილების ცხრილი


4582500 ლარი

საგანი

შესაბამისი ადგილების რაოდენობა

ამ ადგილებისათვის განკუთხვილი თანხა %

შესაბამის გამოცდისათვის რეგისტრირებულთა რაოდენობა

მათემატიკა

11885

64.78%

9361

ფიზიკა

1538

8.38%

452

ქიმია

1759

9.59%

1523

ბიოლოგია

3164

17.25%

3270

 

4582500 ლარი

საგანი

შესაბამისი ადგილების რაოდენობა

ამ ადგილებისათვის განკუთხვილი თანხა (%)

შესაბამის გამოცდისათვის რეგისტრირებულთა რაოდენობა

ისტორია 11401 47.50%

11178

გეოგრაფია 6903 28.76%

12577

ლიტერატურა 4835 20.14%

5155

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 864 3.60%

162

 

განაწილების შედეგად მიღებული თანხების 25% დაეთმობა სრულ (100%-იან) საგრანტო დაფინანსებას, 25% დაეთმობა 70%-იან საგრანტო დაფინანსებას, ხოლო დარჩენილი თანხა – 50%-იან საგრანტო დაფინანსებას.

მსგავსი სიახლეები